Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Tin tức - Tin tức chung

Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin tài chính trên website


Theo dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ các doanh nghiệp chưa có website phải lập trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ, có nêu rõ: Các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu phải công khai với công chúng thông tin tài chính của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp, trên các ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo giấy.Cụ thể, doanh nghiệp phải công khai với công chúng Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công khai thông tin Báo cáo tài chính năm không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (gồm các nội dung: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán).

Đồng thời, doanh nghiệp phải lập Báo cáo thường niên không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, gồm: Thông tin cơ bản về doanh nghiệp; Một số thông tin tài chính cơ bản; Việc trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp; Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của daonh nghiệp; Thu nhập bình quân của người lao động; Tình hình quản trị doanh nghiệp.

Việc công khai thông tin với công chúng phải được thực hiện trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và/hoặc trên các  ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo giấy.

Đối với các doanh nghiệp chưa có trang thông tin điện tử thì phải lập trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung quy định nêu trên.

Các đối tượng công khai thông tin phải thông báo với Bộ Tài chính và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc ngày thay đổi về địa chỉ trang thông tin điện tử này.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải đăng ký với Bộ Tài chính và chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung theo quy định tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và chủ sở hữu.

Dự thảo Thông tư quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty chịu trách nhiệm công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Thảo luận

Các tin liên quan

Các tin mới